مبایعه نامه خرید خانه

هر کدام از بخش‌های قولنامه خرید ملک جزئیاتی دارند که شاید بد نباشد قبل از بستن قرارداد خانه با آن‌ها آشنا شوید. حالا که بعد از کلی بازدید و بررسی، خانه‌ موردنظرتان را پیدا کرده‌اید، خوب است نگاهی هم به بخش‌های قولنامه یا مبایعه نامه بیندازید تا آگاهانه و هوشمندانه قرارداد مهم خرید خانه را امضا کنید.

نکته‌ای که پیش از هرچیز باید به آن توجه کنید این است که قولنامه خرید با قولنامه اجاره متفاوت است. امروز می‌خواهیم درباره‌ بخش‌های قولنامه خرید ملک صحبت کنیم و قولنامه اجاره خانه را برای فرصت دیگری بگذاریم. برای این کار بهتر است از متن نمونه مبایعه نامه خرید خانه استفاده کنیم:

 

بخش‌های مختلف قولنامه خرید ملک

 

ماده یک: موضوع و مشخصات طرفین معامله (فروشنده و خریدار)

۱-۱ فروشنده/فروشندگان…………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب …………………………..

۱-۲ خریدار/خریداران  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………… صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب ……………………………

 

ماده‌ی یک قولنامه خرید خانه مربوط به اطلاعات شخصی طرفین است که باید در نهایت دقت و صحت پر شود. با وجودی که این بخش از قولنامه شما را با پیچیدگی زیادی درگیر نمی‌کند، دقت در ثبت اطلاعات صحیح در این قسمت اهمیت زیادی دارد.

 

ماده دو: موضوع و مشخصات مورد معامله در قولنامه خرید ملک

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یک ………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……………….. فرعی از …………… اصلی قطعه ………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتی …………………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه ………….. دفتر ………….. بنام…………………………………………………….. بانضمام ………….. دانگ پارکینگ شماره ……………………. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره ………………….. فرعی از ………………. اصلی طبق سند رهنی شماره  ………………….. دفتر اسناد رسمی …………………  مورد رهن بانک ………………… دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ……………………………………….به نشانی …………………………………………………………. ………………………………………..

 

ماده‌ دوم قولنامه خرید خانه به اطلاعات مهم و کلیدی‌ ملک موردنظر می‌پردازد. علاوه بر دقت بالا در هنگام ثبت این اطلاعات، این نکته را فراموش نکنید که صحت همه‌ بخش‌های این قسمت باید از قبل تأیید شود و با توافق طرفین در قولنامه به ثبت برسد.

 

ماده سه: ثمن معامله فولنامه خرید خانه

۳-۱ ثمن مورد معامله به طور مقطوع ……………………………………. ریال به حروف  ……………………………………………….. ریال تعیین گردید.

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ ………………………………………ریال معادل ………………………………………… تومان نقداً/طی چک …………… بانک ………………….. شعبه …………………….. به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده ثمن ……………………………………………. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

نکتهکلمه‌ی «ثمن» به معنی بهای معامله یا قیمت ملک است. در ماده‌ سوم قولنامه، مبلغی که خریدار به فروشنده می‌پردازد به عدد و حروف مشخص می‌گردد. علاوه بر آن چگونگی پرداخت این مبلغ هم در ماده‌ سوم درج می‌شود. قاطعیت و توافق قبلی در این بخش مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود.

 

ماده چهار : شرایط مربوط به تنظیم سند قرارداد خرید و فروش ملک

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد.

بیشتر بخوانید
سهم قیمت پارکینگ در قیمت مسکن چقدر است و چطور محاسبه می‌شود؟

۴-۲ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

 

در ماده ۴ قولنامه خرید خانه، دو طرف معامله درباره‌ تاریخی برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به نتیجه می‌رسند. همچنین جریمه‌ تخلف هرکدام از طرفین معامله‌کننده در این بخش از قولنامه تعیین می‌شود. این جریمه‌ها بر اساس توافق بین دو طرف معامله، اشکال مختلفی پیدا می‌کند.

 

ماده پنج: شرایط تسلیم مورد معامله

۵-۱ فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    ۱۳  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

۵-۲ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید.

۵-۳ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ………………………………………………….. ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.

قولنامه خرید ملک

۵-۴ کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.

 

این ماده از قرارداد خرید خانه به مسائل پیرامون تحویل ملک توسط فروشنده به خریدار می‌‌پردازد. قوانین روشنی که در این بخش برای مواردی از قبیل بدقولی فروشنده در زمان تسلیم ملک گذاشته شده‌اند، باعث می‌شوند فروشنده به قرارداد پایبند بماند؛ در غیر این صورت با عواقب قانونی این ماده روبه‌رو خواهد شد.

 

ماده شش: آثار قرارداد

۶-۱ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتی که الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل ……………………………………………. ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.

۶-۲ فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.

۶-۳ فروشنده مکلف است کلیه بدهی‌های احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.

بیشتر بخوانید
قوانین چک: قوانینی که باید در تنظیم چک برای معاملات مختلف رعایت کنید کدام‌اند؟

۶-۴ هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده …………………. می‌باشد.

۶-۵ قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.

۶-۶ کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.

۶-۷ در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………….. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………………. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

 

این ماده از قولنامه خرید خانه درباره‌ وظایفی است که امضا کردن این قرارداد برای طرفین به وجود می‌آورد. بخش اعظمی از این ماده به مواردی می‌پردازد که فروشنده نباید انجام دهد. کلمه‌ی «خیار» در بند ۶-۶- به معنی اختیار فسخ قرارداد خانه است. «تدلیس» عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. «خیار غبن» یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شود که اختلاف زیادی در ارزش معامله وجود دارد، مثلاً بین قیمت واقعی و قیمت پرداختی تفاوت زیادی وجود داشته باشد، می‌تواند بعد از آگاهی به این اختلاف، معامله را فسخ کند.

 

ماده هفت قولنامه خرید ملک

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبوض شماره ……….. و ……….. پرداخت شد.

 

در ماده‌ هفتم، درباره‌ی مبلغ حق کمیسیون و پرداخت آن همزمان با امضای این قولنامه بحث می‌کنیم.

ماده هشت قولنامه خرید ملک

این قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ در دفتر مشاور املاک شماره ………………… به نشانی …………………………………………………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.

 

در ماده‌ هشت قرارداد خرید خانه، رسمیت و صحت قرارداد اعلام شده و مسئولیت‌های مشاور املاک به وضوح تعیین می‌شود. کلمه‌ی «ممهور» در اینجا به معنی مهر زده و امضا شده است.

 

ماده نه قرارداد خرید خانه

 موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می‌شود.

 

و در نهایت در ماده‌ آخر، درستی و صحت تمامی مسائل حقوقی ذکرشده در قولنامه خرید خانه تأیید می‌شود. شناخت بخش‌های مبایعه نامه خرید ملک کار سختی نیست و فقط به تمرکز و دقت احتیاج دارد. با اطلاع دقیق از بخش‌های این قرارداد خرید و فروش خانه و آگاهی نسبت به تمام موارد، می‌توانید از صحت قراردادتان مطمئن باشید و با خیال راحت آنرا را امضا کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*